اعطونی اسمااء بنات؟؟؟؟

اعطونی اسمااء بنات؟؟؟؟ 7amal /templates/dist/assets/img/logo.png
حامل ومعی بنوووته حابه اسم لیان وابوی مو عاجبه یبی اسم والدته الله یرحمها غالیه ونا ماحب الاسم عطونی اسماء حلووه