منو راح تخلص شهرها ولسه ماولدت

ياارب ارجمني بفرج قريب